PRANEŠIMAS

Vadovaujantis ES reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, informuojame, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis” tvarko Jūsų duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas, kontaktiniai telefono numeriai, duomenys apie šeimos narius, el. pašto adresas, duomenys apie mokėtinas/sumokėtas sumas ir įsiskolinimą, duomenys apie paveldėtojus (be kitų teisėtų tikslų) yra tvarkomi mokėjimo už paslaugas apskaičiavimo bei mokėjimo pranešimų pateikimo, o taip pat įsiskolinimų už paslaugas administravimo tikslais, siekiant užtikrinti teisėtus duomenų valdytojo interesus, t.y. tinkamai ir laiku apskaičiuoti ir pateikti mokėjimo nurodymus bei užtikrinti savalaikį mokėtinų sumų gavimą. Duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų arba iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešai prieinamų registrų, valstybės ir savivaldybės institucijų.

Duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti, mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis duomenų valdytojo vardu. Pabrėžiame, kad įsiskolinimų už paslaugas administravimo tikslais Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami VšĮ „Credibell”. Tinkamai ir laiku nepadengus įsiskolinimo, duomenys gali būti teikiami teismams bei antstolių kontoroms, siekiant užtikrinti įsiskolinimo priteisimą bei išieškojimą.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Jūs turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kaip tai numato Reglamentas.

Be to informuojame, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis” arba pasitelkti duomenų tvarkytojai, jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, gali pateikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: 8 5 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių  įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

 

UAB „Kaišiadorių butų ūkis” administracija, tel. 8-346-51148

2018 m. balandžio 27 d.