Naujienos

Žaslių g. 68, Žiežmariai

Algirdo g. 21,  Kaišiadorys

Basanavičiaus g. 1, Kaišiadorys

Basanavičiaus g. 3, Kaišiadorys

Basanavičiaus g. 7, Kaišiadorys

Birutės g. 3, Kaišiadorys

Birutės g. 4, Kaišiadorys

Birutės g. 5, Kaišiadorys

Birutės g. 10, Kaišiadorys 

Gedimino g. 18, Kaišiadorys

Gedimino g.20, Kaišiadorys

Gedimino g. 22, Kaišiadorys

Gediminog. 24, Kaišiadorys

Gedimino g. 26, Kaišiadorys

Gedimino g. 28, Kaišiadorys

Gedimino g. 30, Kaišiadorys

Gedimino g. 44, Kaišiadorys

Gedimino 46

Gedimino 52

Gedimino 56

Gedimino 58

Gedimino 73

Gedimino 75

Gedimino 77

Gedimino 78

Gedimino 80

Gedimino 84

Gedimino 86

Gedimino 88

Gedimino 89

Gedimino 90

Gedimino 93

Gedimino 94

Gedimino 95

Gedimino 96

Gedimino 98

Gedimino 99

Gedimino 100

Gedimino 101

Gedimino 103

Gedimino 109

Gedimino 111

Gedimino 113

Gedimino 117

Gedimino 119

Gedimino 120

Gedimino 121

Gedimino 122

Gedimino 124

Gedimino 125

Gedimino 127

Gedimino 129 B

Gedimino 129 C

Gedimino 129

Gedimino 131

Geležinkeliečių 9

Geležinkeliečių 11

Girelės 35

Girelės 37

Girelės 39

Girelės 43

Girelės 45

Girelės 47

Girelės 49

Girelės 51

Girelės 55

Instituto 7

Instituto 11

Liepų 3

Maironio 8

Maironio 56

Maironio 58

Maironio 60

Morkūnų 18

Parko 11

Parko 13

Parko 15

Parko 23

Parko 25

Ruokio 3

Ruokio 3A

Ruokio 5

Sodų 2

Stoties 25

Vienybės 4

Pravieniškių 13

Pravieniškių 15

Pravieniškių 17

Pravieniškių 19

Pravieniškių 21

Pravieniškių 23

Pravieniškių 25

Pravieniškių 29

Pravieniškių 31

Pravieniškių 51

Pravieniškių 53

Ateities g.2, Stasiūnų k., Kaišiadorių raj.

Ateities g. 2A, Stasiūnų k., Kaišiadorių raj.

Ateities g. 2B, Stasiūnų k., Kaišiadorių raj.

Ateities g. 4,Stasiūnų k., Kaišiadorių raj.

Ateities 6

Ateities 8

Ateities 10

Ateities 14

Ateities 18

Ateities 20

Parko 6

Parko 8

Pavasario 4

Pavasario 6

Melioratorių 2

Melioratorių 3

Melioratorių 4

Melioratorių 6

Melioratorių 7

Melioratorių 8

Melioratorių 9

Melioratorių 10

Melioratorių 11

Melioratorių 13

Narimanto 39

Narimanto 46

Rožių 1

Sodų 6

Sodų 7

Sodų 8

Sodų 9

Sodų 10

Sodų 11

Sodų 12

Sodų 13

Sodų 14

Sodų 15

Sodų 16

Sodų 18

Sodų 20

Vytauto 51

Žalioji 4

Žaslių 62A

Žaslių 64

Žaslių 66

Žaslių 68

Žaslių g.70, Žiežmariai

ilovepdf_merged.pdf 2019-11-25

Vadovaujantis Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos 2014m.gruodžio 15d. sprendimu Nr.V17-493 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalų tarifo nustatymo “ ir UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ valdybos 2019 m. spalio 14d. posėdyje priimtu sprendimu, nuo 2019 m. gruodžio 1d. bus taikomas 0,034 euro 1 kv./mėn. ( be pridėtinės vertės mokesčio)daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas, visoms pastatų grupėms.
UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administracija

Vadovaujantis ES reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, informuojame, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ tvarko Jūsų duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas, kontaktiniai telefono numeriai, duomenys apie šeimos narius, el. pašto adresas, duomenys apie mokėtinas/sumokėtas sumas ir įsiskolinimą, duomenys apie paveldėtojus (be kitų teisėtų tikslų) yra tvarkomi mokėjimo už paslaugas apskaičiavimo bei mokėjimo pranešimų pateikimo, o taip pat įsiskolinimų už paslaugas administravimo tikslais, siekiant užtikrinti teisėtus duomenų valdytojo interesus, t.y. tinkamai ir laiku apskaičiuoti ir pateikti mokėjimo nurodymus bei užtikrinti savalaikį mokėtinų sumų gavimą. Duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų arba iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešai prieinamų registrų, valstybės ir savivaldybės institucijų.

Duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti, mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis duomenų valdytojo vardu. Pabrėžiame, kad įsiskolinimų už paslaugas administravimo tikslais Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami VšĮ „Credibell“. Tinkamai ir laiku nepadengus įsiskolinimo, duomenys gali būti teikiami teismams bei antstolių kontoroms, siekiant užtikrinti įsiskolinimo priteisimą bei išieškojimą.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Jūs turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kaip tai numato Reglamentas.

Be to informuojame, kad UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ arba pasitelkti duomenų tvarkytojai, jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, gali pateikti informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT-01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: 8 5 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių  įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas.

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

 

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administracija, tel. 8-346-51148

2018 m. balandžio 27 d.

Pateikiame informaciją apie srauto per šildymo prietaisus nustatymo svarbą. Informaciją galima rasti paspaudus nuorodą – Srauto per šildymo prietaisus nustatymo svarba.

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administracija

2018-05-11

Gyventojams ši sistema dažnai asocijuojasi su šylančiais gyvatukais arba cirkuliaciniu (gyvatuko) mokesčiu. Iš tiesų ši sistema suvartoja didelį šilumos kiekį, nes karštas vanduo joje cirkuliuoja ištisus metus. Informuojame, kad siekiant optimizuoti ir sumažinti šilumos nuostolius karšto vandentiekio sistemoje veiksmai dažniausiai yra tokie:

1.Vamzdynų (T3,T4) izoliavimas termoizoliaciniais kevalais.

2.Termobalansinių ventilių (MTCV) montavimas ir reguliavimas ant cirkuliacinių stovų.

Vadovaujantis LR energetikos ministro įsakymu patvirtintomis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių“ 2010 m. balandžio 7 d. Nr. 1-111 342. Karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose stovuose turi būti įrengta terminio balansavimo įranga optimaliai temperatūrai palaikyti.

UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ administracija

2018-05-10